March 13th, 2015

Eparchial Appeal — SHARE 2015

Eparchial Header

“Do not store up for yourselves treasures on earth,
where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.
But store up for yourselves treasures in heaven,
where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal;
for where your treasure is, there your heart will be also”.
Matthew 6:19-21

Glory Be to Jesus Christ!

My Dear Brothers and Sisters in Christ,

The theme of this year’s Eparchial Appeal is taken from the Gospel of Matthew — Store up for yourselves treasures in heaven (Matthew 6:19-21). This passage is from the Sermon on the Mount, where Jesus outlines proper ways for our approach to God and our interaction with other people.

I would like to invite you to ponder the message of the author, who tries to direct our attention to the ever-present problem of wealth and possessions, and the anxiety they bring to our life. Jesus wants us to note that our possessions on earth are fleeting and temporary. They can be destroyed by natural processes, lost, or stolen by thieves. He contrasts temporary “treasures on earth” with eternal “treasures in heaven.” Christ points out amassing “treasures in heaven” refers to conducting oneself in expectation of God’s judgment and reward. We are directed to rethink merely earthly ways and see the real benefits of life. These verses are very much in-tune with the evangelist Matthew’s idea of the “fullness of the kingdom of heaven.”

The true value of wealth lies not in its drive to accumulate possessions for power and comfort. Real wealth encourages generosity toward others; and a generous heart with its path directed toward God. Jesus’ mention of “treasure in heaven” unfolds in two ways. First: prudent use of wealth shows where our heart is and demonstrates that we follow Christ. The way we use our money shows our innermost beliefs and concerns. Second: our hearts follow where our treasure lies. As we invest in charitable causes, our heart will care more deeply. This does not mean we have to develop extreme concern for the needy before exercising our charity. Giving toward causes that promote God’s vision of righteousness may help us to experience what God desires for the world He created for us.

I again ask you to open your heart in support of our Eparchial Appeal — SHARE 2015 — and for your prayers for the success of all our ministries! Know that I am ever-grateful for your generous support of this Appeal.

May the Good Lord grant you peace and love in your families, with your friends and in the workplace. You are in my prayers: please keep me in yours. Thank you!

Your Brother in Christ,

Most Reverend Richard S. Seminack

Bishop of Saint Nicholas Eparchy


«Не збирайте собі скарбів на землі,
де міль і хробацтво нівечить, і де підкопують злодії і викрадають.
Збирайте собі скарби на небі, де ні міль,
ані хробацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін
і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце».
Матея 6:19-21

Слава Ісусу Христу!

Мої Дорогі Брати і Сестри у Христі,

Тема цьогорічного Єпархіального Заклику походить з Євангелія від Матея – Збирайте собі скарби на небі (Матея 6:20). Цей уривок находимо у Нагірній проповіді, де Ісус окреслює правильні шляхи для нашого наближення до Бога і взаємодії з іншими людьми.

Я хотів би запросити вас роздумати над поcланням автора, який намагається привернути нашу увагу до завжидиприсутньої проблеми багатства і майна, і неcпокій, який вони приносять у наше життя. Ісус бажає, щоб ми звернули увагу на той факт, що наше майно на землі є тимчасове і швидкоплинне. Воно може бути знищене в результаті природних процесів, загублене, або викрадене злодіями. Він протиставляє тимчасові «скарби на землі», вічними «скарбам на небі». Христос вказує, що накопичення «скарбів на небі» відноситься до поведінки в очікуванні Божого суду і нагороди. Нас закликають переосмислити лише земні шляхи і побачити реальні плоди життя. Ці рядки гармонізують з ідеєю Євангелиста Матея про «повноту Царства Небесного».

Дійсна міра багатства полягає не в прагненні до накопичення майна для влади і вигоди. Справжнє багатство заохочує щедрість по відношенню до інших, і щедре серце спрямовує свій шлях до Бога. Згадка Ісуса про «скарб на небі» трактується у двох напрямках. По-перше, розсудливе використання багатства показує де наше серце і демонструє, що ми йдемо за Христом. Те, як ми використовуємо наші гроші, відкриває наші найпотаємніші переконання і турботи. По-друге, наші серця прагнуть туди, де знаходиться наш скарб. Щоразу жертвуючи на благодійні справи, наше серце почне глибше перейматися. Це не означає, що ми повинні розвивати крайню стурбованість до нужденних для здійснення благодійної діяльності. Жертвування на цілі які сприяють Божому баченню правди, може допомогти нам пережити те, що Господь бажає для всього світу, який Він створив для нас.

Я знову закликаю вас відкрити своє серце та підтримати наш Єпархіальний Заклик – SHARE 2015, та прошу о ваші молитви за успішність наших служінь! Знайте, що я є завжди вдячний за вашу щедру підтримку цього заклику.

Нехай Добрий Господь дарує вам мир і любов у ваших родинах, з друзями та у праці. Ви є у моїх молитвах: будь ласка, пам’ятайте мене у своїх. Щиро дякую!

Ваш Брат у Христі,

Владика Ришард С. Семенюк

Єпископ Єпархії Святого Миколая